Javascript is deactivated and some parts of the website will not work. Please activate Javascript.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en Condities

1. Algemeen

1.1 - Voor de zakelijke activiteiten tussen estos GmbH, hierna te noemen estos, en de klant gelden uitsluitend de volgende voorwaarden. Zij gelden voor het totaal van de zakelijke activiteiten met estos, ook wanneer hier niet speciaal naar wordt verwezen. Wijzigingen en nevenafspraken zijn alleen van kracht, wanneer deze door beide contractanten schriftelijk zijn bevestigd.

 

1.2 - Eigendom en auteursrecht van de documenten waarop de aanbiedingen zijn gebaseerd, behoren uitsluitend ESTOS toe. Verveelvoudigings- en verspreidingsrechten zijn onderworpen aan de bepaling. Offertes mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij ESTOS uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent aan de besteller. Tekeningen, monsters en andere documenten die in de offertes zijn opgenomen, moeten op verzoek worden teruggegeven indien de overeenkomst niet tot stand komt.

 

2. Offerte en overeenkomst

2.1 - Offertes zijn niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Orders en overeenkomsten zijn slechts bindend indien deze door ESTOS schriftelijk zijn bevestigd. Levering en facturering worden gelijkgesteld met een schriftelijke bevestiging.

3. Prijzen en betaling

3.1 - De prijzen zijn gebaseerd op de actuele geldige catalogusprijzen van estos. Zij zijn afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod en worden aangepast aan de wensen van de klant die daarna worden gedaan.

3.2 - 3.2 - De prijzen zijn af magazijn in Starnberg, exclusief douanerechten, verpakkings- en afleveringskosten, alsmede de daadwerkelijke omzetbelasting.

3.3 - 3.3 - Tenzij anders is overeengekomen, zijn installatie, opleiding, hotline en andere diensten niet in de prijs inbegrepen.

3.4 - Behoudens andersluidende bepaling in de orderbevestiging of in de factuur, is de betaling onmiddellijk opeisbaar zonder enige aftrek. In geval van ontwikkeling van door de klant ontworpen software (programmatie op bestelling), in afwijking van de normale betalingswijze, is de helft van de prijs verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling, de andere helft bij ontvangst van de bestelling.

 

3.5 - Bij betalingsachterstand van de klant is estos gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen, die 4% boven het actuele kortingspercentage van de Duitse Bundesbank ligt. Bij zakelijke transacties is het recht van retentie uitgesloten. In andere gevallen is het recht van terughouding uitgesloten, indien de tegenvordering niet op hetzelfde contract berust. Zolang estos niet het volledige bedrag van de achterstallige betaling en de verschuldigde rente heeft ontvangen, is estos niet verplicht verdere diensten te verlenen.

3.6 - Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen wegens een tegenvordering in te houden of in mindering te brengen, tenzij deze rechtsgeldig zijn vastgesteld of door estos schriftelijk zijn erkend.

4. Levering

4.1 - Door schriftelijke bevestiging van de bestelling is estos verplicht tot levering in de bevestigde omvang. De kwaliteit van de gekochte zaken wordt slechts gegarandeerd indien dit schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de levering kunnen aan de te leveren zaken technische wijzigingen worden aangebracht, die de werking daarvan niet beïnvloeden.

4.2 - De leveringstermijn begint te lopen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling. De leveringstermijn is niet bindend, maar zal in de mate van het mogelijke worden nageleefd. Indien de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, staat het de klant vrij de bestelling te annuleren na een bijkomende termijn van 60 dagen te hebben opgegeven. Schadeclaims wegens overschrijding van de leveringstermijn zijn uitgesloten.

4.3 - Onafhankelijk van de omvang van de bestelling behoudt estos zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren.

5. Overdracht van gevaar

5.1 - Het risico van toevallige ondergang of verslechtering gaat over op de klant zodra de te leveren zaak is verzonden. Dit geldt ook voor deelleveringen en voor gevallen waarin estos de kosten van transport, verzekering van transport of installatie betaalt.

5.2 - Op verzoek van de klant kan op zijn kosten voor verzekering van het transport worden gezorgd.

5.3 - Het risico gaat eveneens over op de klant indien de levering, hoewel mogelijk gemaakt, niet kan plaatsvinden door oorzaken buiten de wil van estos. Zodra de klant ervan op de hoogte is gesteld dat de goederen gereed zijn voor levering, gaat het risico over op de klant.

 

6. Annulering en retourzending

6.1 - Het is alleen mogelijk om een reeds door de klant geplaatste bestelling te herroepen indien ESTOS hiermee schriftelijk instemt. In dit geval kan estos annuleringskosten in rekening brengen ten bedrage van 4% van de nettoprijs, met een minimum van 25 euro.

6.2 - Elke retourzending aan estos dient aan de buitenzijde te worden voorzien van een RMA-nummer dat door estos individueel wordt uitgegeven. Retourzendingen zijn voor risico van de verzender zonder enige kosten voor estos. Retourzendingen zonder RMA-nummer of zonder kosten worden door estos niet geaccepteerd en op eigen kosten aan de verzender geretourneerd.

6.3 - Bij elk artikel dat ter reparatie of controle aan estos wordt toegezonden, dient een nauwkeurige omschrijving van de storing te worden gevoegd. Indien bij reparatie geen storing gevonden kan worden kan estos een bedrag van 25 Euro in rekening brengen, vermeerderd met de kosten van transport en verzekering.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 - Consumenten krijgen 2 jaar garantie, werkgevers krijgen 1 jaar garantie. De garantietermijn gaat in bij de levering van het artikel, mits het materieel/artikel foutloos functioneert. Gebreken die het gevolg zijn van een onjuiste behandeling vallen hier niet onder.

7.2 - De garantierechten van de klant veronderstellen dat hij zijn controle- en teruggaveverplichtingen volgens § 377 en 378 HGB naar behoren vervult. Gebreken aan de geleverde goederen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld, ten laatste 10 dagen na levering (respectievelijk in geval van verborgen gebreken 10 dagen na ontdekking).

7.3 - Indien de zaak door estos wordt geïnstalleerd, dient de installatie onmiddellijk ter plaatse door de klant te worden gecontroleerd en goedgekeurd. Indien deze niet is goedgekeurd, geldt zij niettemin als aanvaard wanneer de klant de geleverde en geïnstalleerde zaak in gebruik neemt. Tijdens de installatie is estos niet verplicht om voorbereidende werkzaamheden die door derden worden verricht te controleren en te wijzen op een onjuiste uitvoering. Eventuele aanspraken op schadevergoeding die hieruit voortvloeien, kunnen door de opdrachtgever niet worden gemaakt.

7.4 - Door de klant tijdig ingediende en door estos goedgekeurde garantieclaims beperken zich tot wijzigingen of vervangingen naar keuze van estos, geleverd vanuit de vestigingsplaats Starnberg. Indien wijzigingen of vervangingen mislukken, is de klant vrij om te kiezen tussen vermindering of wijziging.

7.5 - Aanspraken op schadevergoeding door de klant (in het bijzonder de daaruit voortvloeiende aanspraken op schadevergoeding) zijn ongeacht de rechtsgrond uitgesloten, tenzij deze op opzet of grove nalatigheid berusten.

7.6 - Schuld aan gebreken heeft geen invloed op de betalingstermijn, tenzij de gegrondheid ervan door estos schriftelijk wordt erkend en rechtsgeldig wordt vastgesteld.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 - Het geleverde voorwerp is eigendom van estos tot volledige betaling. De klant mag het niet verpanden of in borg stellen zolang het niet volledig in zijn bezit is.

8.2 - In het geval van gedrag in strijd met het contract, in het bijzonder in het geval van betalingsachterstand, heeft ESTOS het recht om de gekochte zaak terug te nemen. Door het terugnemen van de gekochte zaak, betekent dit geen terugtrekking uit de overeenkomst, tenzij schriftelijk vermeld. Indien estos het gekochte artikel verpandt, betekent dit een terugtrekking uit het contract. Na terugneming van het gekochte is het estos toegestaan het te gebruiken. De netto-opbrengst van het gebruik wordt onder aftrek van redelijke kosten voor het gebruik in mindering gebracht op de verplichtingen van de klant.

8.3 - Indien de klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak reeds heeft verkocht, doch nog niet heeft betaald, onttrekt hij aan de totale vorderingen uit deze koop jegens een derde het bedrag van de factuur voor de aan estos geleverde zaak. Bij verkoop van het artikel dient de klant de derde partij op de hoogte te stellen van de terugtrekking.

8.4 - Testartikelen dienen te worden beschouwd als bestellingen met het recht op retournering binnen een termijn van 10 dagen. Indien het artikel niet binnen 10 dagen vanaf de datum van afgifte van de afleveringsbon aan estos wordt geretourneerd, wordt het als geaccepteerd beschouwd met ingang van de betalingstermijn daarna.

 

9. Export

9.1 - Indien de klant de door estos geleverde zaak exporteert, wordt de klant door estos erop gewezen de voorschriften van de Duitse wet op de buitenlandse handel in haar geldige redactie in acht te nemen.

9.2 - estos wijst er voorts op dat de door haar geleverde zaken onderworpen kunnen zijn aan binnen- of buitenlandse controlevoorschriften. De verkoper is niet verantwoordelijk of voor het verkochte artikel al dan niet een uitvoervergunning vereist is, ongeacht of dit mondeling of schriftelijk wordt verklaard. De klant is verplicht dit zelf na te gaan.

 

10. Slotbepalingen

 

10.1 - De plaats van commerciële afhandeling en de bevoegde rechtbank is Starnberg. Mochten er echter claims of geschillen uit het contract voortvloeien, dan is estos gerechtigd een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de plaats waar de klant gevestigd en woonachtig is.

10.2 - Uitsluitend de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn geldig. Het kooprecht van de Verenigde Naties is niet van toepassing.

10.3 - Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Onwerkzame bepalingen moeten worden vervangen door bepalingen, die het beoogde doel het dichtst benaderen.